Πολιτική Ασφάλειας & Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Αποστολή της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε πελατολόγιο των εταιρειών – πελατών της καθώς και ο εμπλουτισμός και διατήρηση του πελατολογίου των συνεργατών της.

Όραμα της Εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, να ενισχύει διαρκώς το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της και να ισχυροποιεί την θέση της στην κατάταξή των εταιρειών contact center.

Στόχος  μας είναι:

 • Αξιοπιστία σε όλες τις δραστηριότητες και δράσεις της Εταιρείας.
 • Υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και διαθεσιμότητα για το σύνολο των προϊόντων, και των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρουμε στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.
 • Συνέπεια και ακεραιότητα και υψηλή αίσθηση ευθύνης, με στόχο το όνομά μας να αποτελεί εγγύηση τόσο για τους πελάτες μας, όσο και για τους προμηθευτές και συνεργάτες μας.
 • Πελάτες συνεργάτες και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, καθώς ο πελάτης αποτελεί το σημείο αναφοράς για το σύνολο της επιχειρηματικής μας δράσης
 • Υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
 • Σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων με το δίκτυο πωλήσεων και τους τελικούς πελάτες.
 • Συνεχής και επιτυχής πορεία στην αγορά

Για την επίτευξη των ανωτέρω, εκφράζουμε την Δέσμευση μας  ως προς τα εξής:

 • την άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους
 • την  ένταξη στο δυναμικό της Εταιρείας εξειδικευμένων στελεχών και τη συνεχή εκπαίδευσή τους.
 • την σύναψη συνεργασιών με αξιόπιστους συνεργάτες και προμηθευτές, παρακολουθώντας και αξιολογώντας τους συνεχώς.
 • την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Εταιρείας
 • την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Διευθύνων Σύμβουλος της iCall Services

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων επεξεργασίας τους είναι στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία προκειμένου να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της και ταυτόχρονα,  να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα της ζωής των πελατών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της.

H iCall Sevices αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών της λειτουργιών, εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών με στόχο:

 • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών  που διαχειρίζεται.
 • Την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές λειτουργίες της εταιρείας.
 • Την ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
 • Τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών.

Για το σκοπό αυτό:

 • Ορίζονται οι οργανωτικές δομές που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών.
 • Ορίζονται τα τεχνικά μέτρα ελέγχου  και περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα.
 • Καθορίζεται ο τρόπος διαβάθμισης των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία τους.
 • Περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες προστασίας των πληροφοριών κατά τα στάδια της επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησής τους.
 • Καθορίζονται οι τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συνεργατών της εταιρείας σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Προσδιορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους διασφαλίζεται η ασφαλής συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ή σε περιπτώσεις  καταστροφών.

Η Εταιρεία πραγματοποιεί εκτιμήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών σε τακτικά χρονικά διαστήματα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Εφαρμόζει πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω του οποίου καθορίζονται δείκτες απόδοσης, περιγράφεται η μεθοδολογία μέτρησής τους και παράγονται περιοδικές αναφορές οι οποίες ανασκοπούνται από τη Διοίκηση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της εταιρείας.

Το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας και των συνεργατών της με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων της εφαρμοζόμενης  Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η iCall Services δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και για τη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Διευθύνων Σύμβουλος της iCall Services